ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี
         ๑. สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมได้ด้วยความ สุขสบายตามสมควร  ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเต็มที่  ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา และอารมณ์  โดยไม่มีความผิดปกติทางจิตใจ
         ๒. อดทนต่อความลำบาก  ความคับข้องใจและความตึงเครียดได้  เมื่อพบปัญหาที่จะได้รับผลกระทบกระเทือน เป็นทุกข์ หรือโศกเศร้าตามสภาพเป็นจริงแห่งชีวิต
         ๓. ละทิ้งพฤติกรรม หรือเจตคติที่ไม่เหมาะสมเมื่อเติบโตขึ้น
         ๔. รู้จักตอบสนองความต้องการที่จำเป็นต่อชีวิตตนเอง   ในขณะเดียวกัน ก็มีความห่วงใยผู้อื่นตามสมควร
         ๕. ไม่มองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ดีเกินความเป็นจริง   จนทำให้ขาดความระวังภัย
         ๖. สามารถผลัดรอ ชะลอความสบายความพอใจชั่วครู่ยาม เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจ และความสุขสบายที่เหนือกว่าในเวลาข้างหน้า
         ๗. สามารถพึ่งตนเองได้ แต่ควรยอมรับว่าบางโอกาสต้องพึ่ง และยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น  เช่น ยามเจ็บป่วย เพื่อจะได้ไม่ต้องรับทุกข์ทรมานเกินขอบเขต
         ๘. ทำงานอย่างมีระบบและระเบียบพอสมควร แต่ไม่ระเบียบจัดจนทำให้ตัวเองและผู้อื่นลำบาก
         ๙. มีความใฝ่ใคร่รู้ แสวงหา สำรวจทดลอง แต่ก็ไม่มากจนตนเองได้รับอันตราย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
         ๑๐. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้  รู้จักประนีประนอม  ยอมรับการแข่งขันเมื่อจำเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
         ๑๑. กล้าปกป้องสิทธิของตน แต่ก็เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ดื้อรั้นหรือมีทิฐิ  กล้าแสดงความเห็นแย้งโดยไม่ก้าวร้าว ลบหลู่ผู้อื่น
         ๑๒. พอใจในเพศของตน มีความพอใจในการปฏิบัติทางเพศอันเหมาะสมแก่ตนและคู่ของตน
         ๑๓. มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่สามารถตัดสินใจโดยที่รู้ผลที่จะเกิดตามมาได้ ถูกต้องหรือรู้ว่าควรศึกษาทดลองก่อนตัดสินใจ  เพื่อความไม่บกพร่องและไม่กระทำผิดซ้ำอีก
         ๑๔. ไม่แสวงหาความสนุกสบายหรือพอใจในทางที่จะทำลายตนเอง  เช่น เสพยาเสพติด
         ๑๕. สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเกิดปัญหาใดๆ และเมื่อสุดวิสัยที่จะแก้ได้ก็พยายามปรับตัวหรือหาทางหลีกเลี่ยงความตึง เครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
         ๑๖. มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการงาน  การเล่นกีฬา และอื่นๆ มีความผูกพันลึกซึ้งระหว่างเพื่อนสนิท และเพศตรงข้ามฉันคู่รัก และคู่สมรสได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
จากสารานุกรมอเมริกันฉบับ  พ.ศ. ๒๕๒๒  (ค.ศ. ๑๙๗๙) ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้
สุขภาพจิต  คือ  พัฒนาการแห่งเจตคติอันดีของบุคคลที่มีต่อตัวเอง และสิ่งแวดล้อม  เพื่อจะได้บรรลุความสำเร็จแห่งการดำรงชีวิตด้วยตัวเองได้มากที่สุด

Comment

Comment:

Tweet

Love is the most important thing in life

#1 By replica orologi (41.206.12.3) on 2012-02-18 17:49